THA 443 การเขียนเพื่อธุรกิจ (ณภัทรชาดา ดุจพระพร)
(THA 443)

คำอธิบายรายวิชา
หลักการสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เช่น บทโฆษณาในสื่อ สิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ และป้ายประกาศ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ทั่วไปของรายวิชา
นักศึกษาสามารถ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของงานเขียนเพื่อการโฆษณา และส่งเสริมการขาย
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3. มีความรู้ความสามารถใช้ทักษะทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะความสามารถการสื่อสารภาษาไทยจากการศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และป้ายประกาศ