การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
(HTM419)

วัตถุประสงค์รายวิชา