การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (PAD231)
(PAD231)

ศึกษาแนวคิดสมัยใหม่ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีธำรงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน