ความรู้เบื้องต้นเกียวกับโรงแรม
(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงแรม