จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(BSC467-58)

เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพของซอฟต์เวร์ ความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์  และ พระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ 2550 และแก้ไขปี 2556 เป็นต้น