ประเภทย่อย
สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล
สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
 • กระบวนการการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรู
  ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม สามารถนําเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมไปประยุกตใช้ชีวิตประจําวัน เห็นคุณคาของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

  สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
 • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเบื้องต้น ศึกษาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเบื้องต้น เทคนิค และการวางแผน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ฝึกผลิตรายการวิทยุแต่ละประเภทในห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง

  สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
 • Mass communication is the study of how individuals and entities relay information through mass media to large segments of the population at the same time. It is usually understood to relate to newspapermagazine, and book publishing, as well as radiotelevision and film, as these mediums are used for disseminating information, news andadvertising. Mass communication differs from the studies of other forms of communication, such as interpersonal communication or organizational communication, in that it focuses on a single source transmitting information to a large group of receivers. The study of mass communication is chiefly concerned with how the content of mass communication persuades or otherwise affects the behaviorattitudeopinion, or emotion of the person or people receiving the information.

  ==========================================================

  New media most commonly refers to content available on-demand through the Internet, accessible on any digital device, usually containing interactive user feedback and creative participation. Common examples of new media include websites such as online newspapersblogs, or wikisvideo games, and social media. A defining characteristic of new media is dialogue. New Media transmit content through connection and conversation. It enables people around the world to share, comment on, and discuss a wide variety of topics. Unlike any of past technologies, New Media is grounded on an interactive community. Most technologies described as "new media" are digital, often having characteristics of being manipulated, networkable, densecompressible, and interactive.Some examples may be the Internet, websites, computer multimedia, video gamesaugmented reality, CD-ROMS, and DVDs. New media does not include television programs (only analog broadcast), feature films, magazinesbooks, or paper-based publications – unless they contain technologies that enable digital interactivity. Wikipedia, an online encyclopedia, is an example, combining Internet accessible digital text, images and video with web-links, creative participation of contributors, interactive feedback of users and formation of a participant community of editors and donors for the benefit of non-community readers. Facebook is an example of the social media model, in which most users are also participants. Wikitude is an example for augmented reality. It displays information about the users' surroundings in a mobile camera view, including image recognition, 3d modeling and location-based approach to augmented reality.

   

  สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
 • ศึกษาและปฏิบัติ การถ่ายภาพ การจัดแสง การใช้กล้อง การใช้เครื่องมือในการพิมพ์ภาพ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบการถ่ายภาพดิจิทัล

  สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
 • การผลิตรายการโทรทัศน์ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน เทคนิคพิเศษในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การประเมินผลรายการ ปัญหาและการแก้ปัญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

  สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
 • ความรู้เบื้องต้นในงานนิเทศศาสตร์

  สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
Skip แถบนำทาง

แถบนำทาง