รายวิชาทั้งหมด 
การนำนโยบายไปปฏิบัติสมัครเข้าเรียนในรายวิชา
การจัดการสมัยใหม่สำหรับองค์การภาครัฐและเอกชนสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
Learning Organization(องค์การแห่งการเรียนรู้)สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
New Public Management (การจัดการภาครัฐแนวใหม่)สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
PAD 431 Conflict Management (อาจารย์สถาพร ภู่สุวรรณ)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (PAD231)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
การกำหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
pad 431 การจัดการความขัดแย้งสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
PAD301 Fiscal and Budgeting Administrationสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
รัฐศาสตร์เบื้องต้นสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
PAD201: Information Technology for MAnagementสมัครเข้าเรียนในรายวิชา

Skip แถบนำทาง

แถบนำทาง