รายวิชาทั้งหมด 
THA 343 การบันทึกและสรุปเพื่อธุรกิจ (ณภัทรชาดา ดุจพระพร)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA 441 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ณภัทรชาดา ดุจพระพร)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA 443 การเขียนเพื่อธุรกิจ (ณภัทรชาดา ดุจพระพร)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA212 การสื่อสารในองค์การ (ณภัทรชาดา ดุจพระพร)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA 211 Thai Language Usage in Mass Media (ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA 351 Interpretative Oral Reading การอ่านตีบท (ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี)สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA363สมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA101 Thai Iสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
ภาษาและวัฒนธรรมสมัครเข้าเรียนในรายวิชา
THA461-ภาษาไทยในบริบททางสังคมสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทยสมัครเข้าเรียนในรายวิชา
THA333 การพัฒนาทักษะการเขียนสมัครเข้าเรียนในรายวิชาข้อมูล
THA322สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
THA235สมัครเข้าเรียนในรายวิชา
THA102สมัครเข้าเรียนในรายวิชา

Skip แถบนำทาง

แถบนำทาง