• ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ L/C ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกของระบบการค้า และธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อสัญญาของการซื้อขายสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ของ WTO, GATT, และ EU รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ

  Guest accessSelf enrolment
 • ศึกษาระบบการขนส่งในรูปแบบ การเชื่อมต่อการขนส่งที่ต่างรูปแบบ เปรียบเทียบการขนส่ง แบบช่องทางเดียวกันกับการขนส่งแบบหลายช่องทางในด้าน และต้นทุนและบทบาทของการขนส่ง แบบหลายช่องทางต่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประสิทธิภาพ

  Guest accessSelf enrolment
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  และความสัมพันธ์ของการให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์ เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  Self enrolment
 • ฝึกฝนการแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และสัมมนาในหัวข้อที่คณะเป็นผู้กาหนดขึ้น

  Self enrolment
 • ประมวลรายวิชา

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • Forumข่าวและประกาศ

  • Courses

   • คณะบริหารธุรกิจ